categories

banner

Nové produkty

Nové produkty
Všetky nové produkty
Technika.sk
Profi telefóny pre firmu

Profi telefóny pre firmu

Te­le­fo­no­va­nie VoIP -  DECT už nie je ta­ké nez­ná­me ako ke­dy­si a fir­my o tom ve­dia svo­je. Vý­ber te­le­fó­nu je rov­na­ko dô­le­ži­tý ako vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa, a pre­to sme sa poz­re­li bliž­šie na mož­nos­ti dvoch no­vých mo­de­lov te­le­fó­nov VoIP.

Vý­ba­vou sú pos­ta­ve­né na opač­ných stra­nách, a tak je­den je vhod­ný ako vý­ba­va na stôl kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca a dru­hý, vy­ba­ve­nej­ší mo­del za­se pos­lú­ži tam, kde tre­ba ob­slu­ho­vať dve lin­ky ale­bo vo­lá­te na rôz­ne sie­te, keď­že má mož­nosť nas­ta­viť dvoch pos­ky­to­va­te­ľov úč­tov VoIP. 

Subcategories

Aktívne filtre